Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?
STREEFLAND & COENEN kan u op diverse gebieden behulpzaam zijn, zoals:
Veiligheid en arbeids- omstandigheden
HACCP
Logistieke diensten
Risico- management
Management- services
Waarborg voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers binnen uw organisatie en zorg voor het milieu. Het vanaf 1997 verplichte kwaliteits-
management-
systeem gericht op de maximale garantie van veilig voedsel.
Verbetering van processen die zijn verbonden met de logistiek binnen uw bedrijf. Begeleiding bij het uitvoeren van een RI&E en nemen van maatregelen om risico's te beperken of uit te sluiten. Beschikbaarheid van management-
capaciteit. Voor tijdelijke ondersteuning tot het oplossen van knelpunten op vitale posities.
ISO 9001:2000
Effectief raamwerk voor - continue - kwaliteitsverbeteringen binnen uw organisatie, waarbij elke medewerker zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kent en deze volgens vastgelegde afspraken uitvoert.

ISO 9001:2000

STREEFLAND & COENEN adviseert bij het opzetten van dit kwaliteitssysteem binnen uw organisatie. Het doel van ISO 9001:2000 is het reilen en zeilen helder te krijgen om vervolgens te kijken waar processen efficiënt en doelmatig geregeld kunnen worden. Het systeem dient aan te sluiten bij uw management-doelstellingen. Bovendien moet het zijn afgestemd op de wensen en eisen die uw manier van werken met zich meebrengt.
Met andere woorden: u bepaalt hoe het systeem er binnen uw organisatie uit komt te zien, en niet andersom zoals nog wel eens wordt gedacht. Ook de angst voor starheid en bureaucratie die het vastleggen van processen zou kunnen opleveren, berust op een fabel. Het omgekeerde is waar. ISO 9001:2000 maakt u organisatie flexibeler omdat zaken sneller kunnen worden geregeld.
Veiligheid en arbeidsomstandigheden (VCA, RI&E, PVA, OSHAS).

Opdrachtgevers stellen steeds vaker als voorwaarde dat onderaannemers de veiligheid binnen hun organisatie waarborgen. Het antwoord daarop is VCA: een veiligheidschecklist op twee niveaus. Bestemd voor aannemers die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico.

De overheid stelt meer en meer eisen aan bedrijven ten aanzien van hun arbeids-omstandighedenbeleid en het voorkomen van ziekteverzuim en ongevallen als gevolg van arbeid. Binnen uw organisatie dient daarom een preventie medewerker aanwezig te zijn.

U als werkgever bent te allen tijde verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van zijn medewerkers.

STREEFLAND & COENEN kan u helpen bij het opzetten van een veiligheidsysteem. Uw medewerkers leren bewust(er) omgaan met zaken als veiligheid, gezondheid en milieu. Uw onderneming wordt kritisch getoetst op veiligheids-aspecten. En een groot aantal wettelijke verplichtingen worden vastgelegd, zoals we die bijvoorbeeld vinden in de ARBO-wet.

Het is mogelijk om een veiligheidssysteem en een kwaliteitssysteem te integreren in een zorgsysteem. Tijd en werkzaamheden kunnen zo worden beperkt.

Naast het opzetten van een zorgsysteem kunnen wij u begeleiden en adviseren bij de invulling van de uw preventie verantwoordelijkheid conform de ARBO-wet.

HACCP
Ons land loopt voorop in de regelgeving omtrent productie, transport en verkoop van voedselwaren. Een van de effecten is de verplicht gestelde invoering van het HACCP – systeem in 1997. HACCP is een kwaliteits-managementsysteem gericht op de maximale garantie van veilig voedsel. STREEFLAND & COENEN begeleidt en coördineert de implementatie van dit systeem.

We kijken o.a. met u naar:

- de risico’s per afdeling met betrekking tot veiligheid en hygiëne;
- de controlepunten die nodig zijn om iedere risicosituatie uit te sluiten;
- de registratie van gegevens en de regelmatige verificatie van de gezonde gang van zaken.
Daarbij gaan wij vooral uit van gerealiseerd rendement. Dat wil zeggen: zo min mogelijk aanpassingen binnen uw bedrijf waarmee optimaal wordt voldaan aan de HACCP – normen.
Logistieke diensten.
STREEFLAND & COENEN adviseert op het gebied van logistieke diensten. Daarmee alle processen omvattend die op een of andere manier te maken hebben met de logistiek binnen uw organisatie. We adviseren over o.a.
- het optimaliseren van bestaande situaties;
- het invoeren van nieuwe logistieke systemen en / of van de organisatie rondom logistiek.
We maken daarvoor gebruik van de bedrijfskundige kennis van onze consultants en de ervaring die we in de loop van de jaren hebben opgedaan. Gemaakte afspraken die volgen uit het opzetten van een – nieuw –logistiek systeem, moeten worden vastgelegd in procedures. Ook die taak kunnen wij voor onze rekening nemen.
Aanverwante managementservices.
Binnen ons totale pakket van managementservices neemt interimmagement een belangrijke plaats in. Voor dat doel kiezen we onze werkplek tijdelijk binnen uw bedrijf. De reden kan zijn dat u handen tekort komt op vitale posten of dat zich een probleem aandient dat vaak alleen een buitenstaander kan oplossen.
STREEFLAND & COENEN is in staat om, vanuit ruime ervaring, verbanden tussen verschillende afdelingen te herkennen. Bovendien bekijken we elke situatie met een onbevooroordeelde blik. In de regel leidt die onpartijdigheid tot meer openheid in de communicatie. Niet zelden ligt daar de oplossing van het probleem.
Gelijktijdig invoeren.
Het gelijktijdig laten uitvoeren van opdrachten biedt aanzienlijke voordelen. Ook financiële. Het is daarom gunstig te
bekijken of onze werkzaamheden gecombineerd dan wel geïntegreerd kunnen worden uitgevoerd.